OC Equity AB Knapp 1 Knapp 2

+46707131474

Ett onoterat bolag med

över 2000 aktieägare

OC Equity AB har övertagit inkråmet ifrån Obstecare AB och har sedan delats ut till alla Obstecares aktieägare. Obstecare har alltså blivit två nya företag där det noterade Obstecare AB ändrar verksamhet och har blivit My First App group AB och är fortsatt noterat på Spotlight. OC Equity övertog som dotterbolag till Obstecare dess rörelse samt allt inkråm och har delats ut till Obstecares aktieägare per den 28 december 2022.
Målet för OC Equity är att till bästa möjliga villkor för aktieägarna hitta en ny hemvist för rörelsen. Ett avtal har därefter slutits med ett företag som redan tidigare arbetar i branschen och erbjuder en framtid för rörelsen och möjliga framtida ersättningar. Vi återkommer här med mer information om utvecklingen för OC Equity AB.
Rörelsen

OC Equity drivs utan anställda och har begränsad förmåga att besvara eventuella frågor. Vi kommer att publicera information löpande vartefter bolagets nutid och framtid klargörs.

Styrelsen

Från Obstecares styrelse fortsätter civ ing Bo Lundblad och civ ing Christina Hugosson samt kompletteras med civ ek Johan Sandefeldt som tillsammans utgör OC Equity ABs styrelse.

Kontaktinformation

c/o Ekonomikontoret J&J, Brahegatan 30, 114 37 Stockholm, Sweden

+46707131474

bo.lundblad@oxtorget.com

Måndag-fredag: 13:00-18:00

Nyheter

Nedan publiceras nyheter om bolaget löpande.
20221221
OC Equity bildas

OC Equity bildas som ett dotterbolag till det på Spotlight noterade Obstecare AB. Bolaget övertar hela rörelsen samt inkråm från Obstecare innefattande även samtliga materiella och immateriella tillgångar.

  

20221227
OC Equity delas ut

OC Equity delas ut till Obstecare ABs aktieägare med en aktie för varje aktie i Obstecare med avstämning per den 28 december. OC Equity är alltså onoterat men har över 2.000 aktieägare.

20230206
Avtal med e-aktieboken

För att hålla ordning på alla ägare skriver OC Equity avtal med e-aktieboken. Läs mer på deras hemsida där du inom kort kommer att kunna registrera dig och se dina aktier bland annat.   

Nyheter2

Nedan publiceras nyheter om bolaget löpande.
20230222
Skatteverket meddelar

När Obstecare delas upp i två bolag så fördelas aktieägarens anskaffningsvärde så att 75% av ursprungligt anskaffningsvärde stannar kvar hos det noterade          My First App group AB.

OC Equity AB övertar 25 % av det tidigare anskaffningsvärdet.  

20230228
Rörelse och inkråm säljs

OC Equity säljer rörelse och inkråm från Obstcare inklusive patent, lager, kunder mm till en framgångsrik leverantör inom förlossningsvården - Neoventa.

Avtalet ger OC Equity under de kommande sju åren framtida milstolpebetalningar som eventuellt kan uppgå till maximalt 14 MSEK.

20240107
Kallelse bolagsstämma 6 februari

Styrelsen i OC Equity AB kallar härmed till bolagsstämma den 6 februari 2024 kl 13.30 på Tullvaktsvägen 2 i Stockholm. Anmälan med mejl till bo.lundblad@oxtorget.com senast den 2 februari.


Nyheter 3


20240109

Årsredovisning 2023 publiceras.

I bilagt dokument finns årsredovisningen, tryck på knappen nedan.
Bolagsstämma den 6 februari 13.30

Aktieägarna i OC Equity AB (tidigare dotterbolag till Obstecare AB) med organisationsnummer 559414-3082 kallas till ordinarie bolagsstämma den 6 februari kl 13.30 på Tullvaktsvägen 2 i Stockholm. Kallelsen publiceras på hemsidan www.ocequity.se.

På dagordning är följande agenda:

 1.                   Val av ordförande vid stämman

2.                   Upprättande och godkännande av röstlängd

3.                   Val av justeringsman

4.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.                   Godkännande av dagordning

6.                   Framläggande av årsredovisningen och, i förekommande fall, revisionsberättelsen

7.                   Beslut

                      a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

                      c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

8.                   Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorn

9.                   Val av styrelse samt i vissa fall revisor

10.       Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag på punkt 8 är att styrelseledamöter ska ersättas med 1.000 kr per protokollfört styrelsemöte samt på punkt 10 att styrelsen ska förbereda alternativa planer för att återvinna bolagets tillgångar.

Anmälan till bolagsstämma ska ske med e-post till bo.lundblad@oxtorget.com senast den 2 februari 2024 samt eventuellt annat ärende enligt punkt 10. Registreringsbevis för bolagsföreträdare samt eventuella fullmakter bör bifogas anmälan.